Tandarts
Dhr. O.A.G.M.M. Oelp (di wo do)   (ma en de za* *indien beschikbaar)
gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau 5A/M

Mondhygiënist(en)
Dhr. A. Foruz  ( wo & do)  gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Dhr. E. Frogh ( di & za )   gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Tandarts-assistenten

Mw. S. Tix gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Mw. C. Stuyvenberg gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Mw. T. Wallenburg gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Dhr. B. Oltmans gekwalificeerd stralingsdeskundige niveau CI-5A/M

Praktijkmanager
Mw. T.J. Poestkoke (ma, wo, do, vr)